Mô hình hóa và mô phỏng hệ truyền động nhiều động cơ xoay chiều có liên hệ ma sát, đàn hồi

Bài báo xây dựng mô hình tổng quát cho hệ truyền động n động cơ xoay chiều có tính đến yếu tố ma sát đàn hồi. Trên cơ sở đó đi thành lập phương trình vi phân, xây dựng hàm số truyền, phương trình trạng thái. Tiến hành mô phỏng kiểm tra đánh giá bằng phần mềm Matlab-Simulink.