Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội

Trong bối cảnh công tác xã hội còn là ngành mới ở Việt Nam, bài viết này giới thiệu khái quát nền tảng lý luận của công tác xã hội thông qua việc tổng hợp mô tả các dòng lý thuyết phổ biến trong công tác xã hội dưới góc độ phân loại khác nhau. Bài viết cũng đi sâu vào bàn luận về đặc tính của nghiên cứu công tác xã hội và sự ứng dụng của lý thuyết trong nghiên cứu công tác xã hội.