Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan tài liệu về qui trình công nghệ sản xuất sữa đặc có đường

Luận văn tốt nghiệp: Tổng quan tài liệu về qui trình công nghệ sản xuất sữa đặc có đường nhằm trình bày về nguyên liệu chính trong sản xuất sữa đặc có đường, tổng quan tài liệu về qui trình công nghệ sản xuất sữa đặc có đường.