Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Giảng viên Giang Thị Mỵ

Giáo trình vẽ kỹ thuật -Hệ cao đẳn là phần lý thuyết cơ bản của môn học dùng cho các ngành kỹ thuật thuộc hệ cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Mnh. Các chương của giáo trình được thực biên soạn lại có hệ hống ngắn gọn, phù hợp với phần thực hành trong cuốn Bài tập Vẽ kỹ thuật-Hệ cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Mnh