Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2

Tiếp nội dung phần Cơ học, phần Nhiệt học gồm các chƣơng: Mở đầu; Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học; Nguyên lý thứ hai nhiệt động học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!