Giáo trình Tiện (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn

Giáo trình "Tiện (dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)(Tập 2)" trình bày các nội dung của 4 môđun gồm tiện kết hợp, tiện lỗ, tiện cân và tiện ren tam giác. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày nội dung của 2 môđun đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.