Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế - Kỹ thuật): Phần 2

Giáo trình Thuế (Sách dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật) Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu trên tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, phí và lệ phí, lập kế hoạch thế, kế toán và thống kê thuế, thanh tra thuế nhà nước.