Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 4: Thiết kế vi mạch số trên FPGA

Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 4: Thiết kế vi mạch số trên FPGA giới thiệu tổng quan về kiến trúc FPGA, kiến trúc chi tiết Xilinx FPGA Spartan-3E, quy trình thiết kế FPGA, một số ví dụ thiết kế trên FPGA và phần bài tập chương 4.
Hỗ trực trực tuyến Facebook