Giáo trình Tâm lý học quản lý (In lần thứ 4): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Đổi tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý; đặc điểm và cơ cấu của hoạt động quản lý, nhân cách người lãnh đạo, uy tin người lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.