Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy nông: Phần 1

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo cho học sinh hệ trung cấp của ngành quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ. Nội dung giáo trình gồm 9 chương, phần 1 gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Cấu tạo hệ thống thủy nông, bố trí hệ thống thủy nông, chế độ tưới và yêu cầu tưới cho các loại cây trồng, chế độ tưới tiêu và yêu cầu tiêu nước của khu tiêu.