Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống

Nội dung gồm 6 chương: đại cương về hệ thống; khảo sát hệ thống; phân tích hệ thống về chức năng; thiết kế dữ liệu mức quan niệm; Thiết kế dữ liệu mức logic; thiết kế dữ liệu mức vật lý.

Từ khóa: Phân tích và thiết kế hệ thống

125 p vlute_01 08/01/2018 169 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.