Giáo trình nghề Công nghệ ô tô - Môn học MH 08 - Cơ học ứng dụng (sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề Công nghệ ô tô): Phần 2

Nội dung phần này trình bày về sức bền vật liệu và chi tiết máy qua nội dung chương 2, chương 3 của giáo trình. Giáo trình sử dụng cho đào tạo trung cấp nghề Công nghệ ô tô. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook