Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Đức

Giáo trình Giáo dục học đại cương - Phần 1 có nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận dạy học với 2 phần đầu và 9 chương. Trong đó, nội dung cụ thể của mỗi chương trình bày đến người học các vấn đề về: Giáo dục là một khoa học, vài nét về lịch sử phát triển các tư tưởng giáo dục, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích và các nhiệm vụ giáo dục, quá trình dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học.