Giáo trình Giải tích mạng điện - Lê Kim Hùng

Giáo trình Giải tích mạng điện đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng như việc ứng dụng chúng thông qua công cụ máy vi tính. Nội dung giáo trình gồm 2 phần chính. Phần lý thuyết có 8 chương: Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng, Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng, Mô hình hóa hệ thống điện, Graph và các ma trận mạng điện, Thuật toán dùng để tính ma trận mạng, Tính toán trào lưu công suất, Tính toán ngăn mạch, Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng. Phần lập trình có: Xây dựng các ma trận của 1 mạng cụ thể, Tính toán ngăn mạng, Tính toán trào lưu công suất lúc bình thường và khi sự cố, Xét quá trình quá độ của các máy phát khi có sự cố trong mạng điện.