Giáo trình đo lường kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng, những năm gần đây có rất nhiều ngành học mới ra đời. Việc tổ chức biên soạn các giáo trình phục vụ cho các ngành học này là rất cần thiết. Giáo trình được biên soạn dành cho học sinh ngành Khai thác và sửa chữa thiết bị cơ khí.