Giáo trình Cung cấp điện - Trần Tiến Lợi

Giáo trình Cung cấp điện gồm 12 chương như: Những vấn đề chung về hệ thống cung cấp điện, phụ tải điện, cơ sở so sánh - kỹ thuật trong cung cấp điện, tính toán mạng lưới điện trong xí nghiệp, lựa chọn thiết bị điện.