Giáo trình cấu trúc máy tính

Nội dung GT gồm 8 chương: Tổng quan; Kiến trúc phần mềm bộ xử lý; Tổ chức bộ xử lý; Các cấp bộ nhớ; Thiết bị nhập xuất; Tổng quan về lập trình hợp ngữ....

Từ khóa: Cấu trúc máy tính; Máy tính

155 p vlute_01 05/01/2018 188 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.