Giáo trình an toàn hệ thống và an ninh mạng

Nội dung GT gồm 6 chương: Tổng quan về bảo mật thông tin; Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thông tin; Mật mã; Chuẩn mã dữ liệu DES; Mật mã công khai; An toàn vật lý.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook