Ebook Tiếng Việt thực hành: Phần 2

Nối tiếp các chương ở phần 1, phần 2 cuốn Tiếng Việt thực hành gồm có những chương sau: Chương 5 đặt câu hỏi trong văn bản, chương 6 dùng từ trong văn bản, chương 7 chữ viết trong văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.