Ebook Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học: Phần 1

Cuốn sách "Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học" gồm có 2 phần, phần 1 cung cấp cho người đọc những hiểu biết về sử dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong dạy và học. Phần này gồm có những nội dung chính sau: Phát triển của dạy và học trong lịch sử, công nghệ với đổi mới phương pháp dạy và học, dạy học theo dự án. Mời các bạn tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook