Ebook Rèn kỹ năng sống cho học sinh - Kỹ năng đặt mục tiêu: Phần 2

Sống trong xã hội phát triển, với xu thế toàn cầu hóa, con người cần phải sớm được trang bị những kĩ năng cần thiết để hòa nhập với cộng đồng. Rèn kĩ năng sống lại càng cần thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp rèn luyện kỹ năng đặt mục tiêu cho học sinh qua các câu chuyện ở phần 2 cuốn sách.