Ebook Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị: Phần 1

Phần 1 cuốn sách “Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị” cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đô thị, tổng quan cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook