Ebook Đồ án môn học chi tiết máy - PGS.TS Ngô Văn Quyết

Ebook Đồ án môn học chi tiết máy của tác giả PGS.TS Ngô Văn Quyết được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên trước mắt hoàn thành tốt chương trình môn học Chi tiết máy, về lâu dài góp phần hình thành những phẩm chất cần thiết của nhà thiết kế máy cơ khí hiện đại phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sách gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu một số đề án môn học Chi tiết máy. Phần 2 trình bày hoàn chỉnh việc tính toán thiết kế hai đồ án để làm mẫu. Phần 3 giới thiệu một số chương trình tự động hóa tính toán tối ưu trong môi trường Maple.
Hỗ trực trực tuyến Facebook