Ebook Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt (In lần thứ 2): Phần 2

Ebook "Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt (In lần thứ 2): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về quá trình sinh hơi và các bề mặt truyền nhiệt, chế độ tuần hoàn của môi chất trong lò hơi; hệ thống thông gió; thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng; vận hành, bảo dưỡng và xu thế phát triển lò hơi; mạng nhiệt; cách nối hộ tiêu thụ với mạng nhiệt; chế độ tiêu thụ của mạng nhiệt; tính toán tổn thất nhiệt của ống dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo!