Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 2 - Trần Văn Thắng

Phần 2 Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in của tác giả Trần Văn Thắng gồm nội dung chương 3 và chương 4 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu chủ yếu của dự án thiết kế xí nghiệp in, quy trình thiết kế xí nghiệp in và một số dạng mẫu thiết kế xí nghiệp in.