Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 1 - Trần Văn Thắng

Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in của tác giả Trần Văn Thắng có kết cấu gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này giới thiệu tổng quát về ngành in Việt Nam, những yêu cầu khi thiết kế xí nghiệp in.
Hỗ trực trực tuyến Facebook