Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in: Phần 1 - Trần Văn Thắng

Ebook Cơ sở thiết kế nhà máy in của tác giả Trần Văn Thắng có kết cấu gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này giới thiệu tổng quát về ngành in Việt Nam, những yêu cầu khi thiết kế xí nghiệp in.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)