Ebook Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot" trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học và phân tích độ cứng vững, cơ cấu cổ tay, cơ cấu chấp hành truyền động bằng đai, động lực học cơ cấu chấp hành nối tiếp, động lực học cơ cấu chấp hành song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.