Ebook Cách viết thư tiếng Anh: Phần 2

Phần 2 của cuốn "Cách viết thư tiếng Anh" bao gồm các chủ đề như: Shopping mall, a typical working day, free time, exercising one’s body, reading book, reading magazine, describing a disaster, describing a bridge, describing things,... Mời các bạn cùng tham khảo phần để biết thêm chi tiết.