Đề cương Lý thuyết giờ tín chỉ - Học phần: Kỹ năng & Phương pháp dạy nghề

Đề cương Lý thuyết giờ tín chỉ - Học phần: Kỹ năng & Phương pháp dạy nghề có nội dung trình bày đề cương chi tiết cho từng chương học của môn học Kỹ năng & Phương pháp dạy nghề nhằm giúp sinh viên nắm được các nội dung chính và kiến thức mình cần học, cần đạt được và có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.