Đề cương bài giảng Truyền động điện

Đề cương bài giảng Truyền động điện có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm, cơ sở động học và đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, chọn công suất động cơ điện cho hệ truyền động điện