Cố vấn học tập trong các trường đại học

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của Cố vấn học tập trong các trường đại học, qua đó phác thảo mô hình cố vấn học tập trong điều kiện đào tạo theo phương thức tín chỉ ở Việt Nam.