Bài giảng Vi sinh vật học đại cương (Microbiologie): Chương 3 - PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên

Chương 3 - Virus học đại cương. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc tính của virus, hình thái và kích thước của virus, cấu trúc của virus, nuôi cấy virus, quá trình nhân lên của virus, hiện tượng cản nhiễm (interference),... Mời các bạn cùng tham khảo.