Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê đầu tư và xây dựng

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản của thống kê đầu tư và xây dựng. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng nghiên cứu của môn học, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.