Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Đinh Đại Gái & TS. Lê Việt Thắng

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Tập bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thể hiện đầy đủ những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực phù hợp với đề cương chi tiết môn học giúp sinh viên nắm bắt những nội dung môn học.