Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Bài 6 trình bày về "Cấu trúc và Lớp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về Cấu trúc (Struct), khai báo cấu trúc, khai báo biến kiểu cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, truy cập đến thành phần của cấu trúc,...