Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chương 2 - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Sự ô nhiễm, vòng tuần hoàn của nước thải, chất thải, các thông số của mẫu nước thải sinh hoạt điển hình, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải.
Hỗ trực trực tuyến Facebook