Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 2.2 - Đào Đức Thịnh

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 2.2 trình bày các nội dung liên quan đến CAN như: CAN (Controller Area Network), CAN - Các khái niệm cơ bản, CAN - Cấu trúc bản tin, CAN - Kiểm soát lỗi, CAN - Hạn chế lỗi. Mời các bạn tham khảo.