Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 - Đỗ Quang Thông

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 3 "Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa, phân tích tính ổn định của tự dao động và xác định biên độ, tần số dao động, khảo sát hiện tượng tự dao động,...