Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 - Đỗ Quang Thông

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2: Chương 1 trình bày về "Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về hệ thống điều khiển tự động phi tuyến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm, đặc điểm của hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các phương pháp nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động phi tuyến, các khâu phi tuyến điển hình,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook