Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 9: Chi phí sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chi phí, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận; lợi nhuận kinh tế vs lợi nhuận kế toán; hàm sản xuất; sản phẩm biên; phân loại chi phí; hình dạng của các đường chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!