Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lê Đình Thái

Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Những lực lượng thị trường – Cung và cầu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm cung và cầu; thị trường và sự cạnh tranh; biểu cầu và đường cầu; đường cầu thị trường vs đường cầu cá nhân; dịch chuyển đường cầu; biểu cung và đường cung;... Mời các bạn cùng tham khảo!