Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Nguyễn Thanh Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 trình bày về "Bộ xử lý lộ trình dữ liệu – Điều khiển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các bước thực hiện lệnh, bộ Multiplexer, bộ phận điều khiển, nguyên lý thiết kế luận lý, phần tử tuần tự, xây dựng lộ trình dữ liệu,...
Hỗ trực trực tuyến Facebook