Bài giảng kĩ thuật mạch điện tử

Bài giảng Kỹ thuật Mạch Điện tử đ-ợc biên soạn dựa trên các giáo trình và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, đ-ợc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Thông tin, Tự động hoá, Trang thiết bị điện, Tín hiệu Giao thông. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã đ-ợc các đồng nghiệp đóng góp nhiều ý kiến, mặc dù cố gắng sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách đ-ợc hoàn chỉnh hơn, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế....