Bài giảng Khai phá dữ liệu web: Chương 3, 4 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Trong phần này, các bạn sẽ cùng tham khảo chương 3 và chương 4 của bài giảng "Khai phá dữ liệu web" để nắm vững một số kiến thức toán học bổ trợ và một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảng. Đây là những kiến thức cần thiết cho cán bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin.