Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 Hiện tượng Các-xtơ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Các-xtơ (Karst); Điều kiện phát sinh, phát triển Các-xtơ; Các dạng hình thái Các-xtơ; Các nhân tố thúc đẩy quá trình Các-xtơ; Ảnh hưởng của Các-xtơ và biện pháp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!