Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 Trượt lở mái dốc cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các khái niệm; Các nguyên nhân gây trượt lở; Các yếu tố ảnh hưởng trượt lở; Phân loại trượt lở mái dốc; Các giải pháp phòng chống. Mời các bạn cùng tham khảo!