Ảnh hưởng của thi công hố đào sâu tới sụt lún của công trình lân cận

Trong nghiên cứu này, sụt lún của công trình lân cận gây bởi việc thi công hố đào sâu sẽ được khảo sát, trong đó có xét tới vị trí và loại móng của công trình.