Add-in A-Tools: Trích lọc dữ liệu và tạo báo cáo động trong Microsoft Excel - ThS. Nguyễn Duy Tuân

Add-in A-Tools: Trích lọc dữ liệu và tạo báo cáo động trong Microsoft Excel do ThS. Nguyễn Duy Tuân biên soạn có nội dung trình bày tổng quan về trích lọc dữ liệu trong Excel và Add-in A-tool, chuẩn hóa nguồn dữ liệu trước khi sử dụng hàm BS_SQL,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook