• Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 48 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 48 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 48 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm phần cuối cùng-lần đầu tiên được công bố của bản thảo kinh tế do C.Mác viết từ tháng tám 1861 đến tháng bảy 1863 và đặt tên là "Góp phần phê pháp khoa kinh tế chính trị".

   566 p vlute 07/01/2015 166 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 49 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 49 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 49 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng bảy 1863, sau khi ông hoàn thành bản thảo kinh tế 1861-1863, cho đến tháng mười một 1875 khi bản tiếng Pháp của tập 1 bộ "Tư bản" được xuất bản lần đầu tiên.

   487 p vlute 07/01/2015 133 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 41 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 41 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 41 của bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập gồm những tác phẩm và thư từ do Ph.Ăng-ghen viết chủ yếu là trong những năm 1838-1842 nhưng chưa được đưa vào các tập 1 và 2 của bộ toàn tập.

   602 p vlute 07/01/2015 174 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 43 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 43 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 43 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen được viết trong thời gian từ tháng sáu 1848 đến tháng tám 1849 và không được đưa vào các tập 5 và 6 của bộ toàn tập.

   412 p vlute 07/01/2015 157 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 45 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 45 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 45 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những tác phẩm do hai nhà kinh điển viết trong thời gian 1867-1893 và chưa được đưa vào các tập 16-22 của bộ toàn tập này.

   612 p vlute 07/01/2015 120 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 39 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 39 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 39 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết cho những người khác trong hơn hai mươi năm rưỡi cuối đời, từ tháng giêng năm 1893 đến tháng bảy năm 1895.

   624 p vlute 07/01/2015 163 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 44 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 44 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 44 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết từ tháng chín 1849 đến tháng năm 1873 và chưa được in ở các tập trong thời gian tương ứng, tức là từ tập 7 đến tập 18 của bộ toàn tập.

   535 p vlute 07/01/2015 146 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 42 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 42 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 42 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những tác phẩm do hai ông viết từ tháng giêng 1844 đến tháng hai 1848. Những tác phẩm trong tập này chứa đựng những luận điểm thiên tài về những nguyên lý cơ bản của triết học Mác-xít chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

   491 p vlute 07/01/2015 161 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 37 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 37 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 37 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết vào những năm 1888-1890. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang chủ nghĩa đế quốc-các tổ chức độc quyền phát triển, các thuộc địa được mở rộng, mâu thuẫn giữa các cường quốc trở nên sâu sắc và hình thành các nhóm quốc gia thù địch.

   923 p vlute 07/01/2015 287 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 30 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 30 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 30 trong bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong thời gian từ tháng giêng năm 1860 đến tháng chín năm 1864.

   625 p vlute 07/01/2015 204 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 28 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 28 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 28 trong bộ C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập bao gồm những thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1852-1855.

   597 p vlute 07/01/2015 200 1

 • Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 29 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập Tập 29 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 29 trong bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những bức thư của hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học viết cho nhau, cho bạn bè và những người thân khác trong những năm 1856-1859.

   556 p vlute 07/01/2015 204 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số