• Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows cung cấp các kiến thức cơ bản về lâp̣ trình trực quan trên hê ̣điều hành Windows, các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Nội dung bài giảng gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm chương 1 và chương 2, mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vlute 30/12/2019 14 0

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows - Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về: Hệ thống cơ sở dữ liệu Registry, quản lý các tiến trình và luồng, các dịch vụ của Windows, lập trình mạng với Sockets, thư viện liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kỹ thuật lập trình, các thành phần cơ bản, lệnh rẽ nhánh/lựa chọn, vòng lắp, hàm, chương trình con, mảng một chiều, chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   326 p vlute 30/12/2019 19 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Tổng quan - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Tổng quan - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản, nhập xuất dữ liệu và các thư viện, các câu lệnh có cấu trúc, vòng lặp, hàm, mảng và chuỗi, giải thuật đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vlute 30/12/2019 13 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Các thành phần cơ bản - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Các thành phần cơ bản - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Các thành phần cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, thư viện, nhập xuất cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Cấu trúc rẽ nhánh - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Cấu trúc rẽ nhánh - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Cấu trúc rẽ nhánh cung cấp cho người học các kiến thức về câu lệnh IF và câu lệnh switch. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   33 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Vòng lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while. Cuối bài giảng có phần bài tập thực hành để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   48 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Hàm – Chương trình con - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Hàm – Chương trình con - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Hàm – Chương trình con" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, hàm, kiểu trả về của hàm, tên hàm và tham số, giá trị trả về, khai báo prototype, gọi hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Mảng một chiều, chuỗi - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Mảng một chiều, chuỗi - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Mảng một chiều, chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng, số phần tử của mảng, truy xuất đến một phần tử, truyền mảng cho hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p vlute 30/12/2019 17 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Mảng hai chiều - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Mảng hai chiều - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng hai chiều, vòng lặp lồng nhau. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   33 p vlute 30/12/2019 15 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 2 - Mô hình Cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Các khái niệm trong mô hình CSDL quan hệ, các ràng buộc quan hệ, các phép toán trên mô hình quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vlute 30/12/2019 16 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Chương 1 - Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Giới thiệu đề cương môn học, tổng quan về cơ sở dữ liệu, các khái niệm về dữ liệu, thông tin, cơ sở dữ liệu, các kiểu cơ sở dữ liệu, so sánh hệ thống file với cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu và các thành phần chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vlute 30/12/2019 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook