• Bài giảng Tin học đại cương: Bài 0 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 0 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương - Bài 0: Giới thiệu về khóa học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   8 p vlute 27/11/2018 9 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 1: Thông tin và biểu diễn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và Tin học, biểu diễn số trong hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 2: Hệ thống máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hệ thống máy tính, phần cứng máy tính, tổ chức bên trong máy tính, phần mềm máy tính, giới thiệu hệ điều hành, mạng máy tính.

   137 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 3: Các hệ thống ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm tiện ích, hệ soạn thảo văn bản, hệ trình diễn văn bản, hệ thông tin bảng tính, các hệ thống thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vlute 27/11/2018 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Một số thuật toán thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các cấu trúc cơ bản trong lập trình, giả mã (pseudocode), thuật toán số học, thuật toán về dãy, thuật toán đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vlute 27/11/2018 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 4: Giải quyết bài toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán (problem), giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thuật toán, các phương pháp thiết kế thuật toán.

   34 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C.

   41 p vlute 27/11/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu dữ liệu chuẩn trong C, khai báo và khởi tạo biến, hằng, biểu thức trong C, các phép toán trong C, một số toán tử đặc trưng, các lệnh vào ra dữ liệu với các biến.

   69 p vlute 27/11/2018 7 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 8: Các cấu trúc lập trình trong C" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vlute 27/11/2018 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 9: Mảng, con trỏ và xâu kí tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo và sử dụng mảng, các thao tác cơ bản trên mảng, tìm kiếm trên mảng, sắp xếp trên mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vlute 27/11/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 10: Cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, xử lý dữ liệu cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vlute 27/11/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 11: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm, khái niệm chương trình con, phân loại chương trình con, khai báo và sử dụng hàm, phạm vi của biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vlute 27/11/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook